K.Ampare

MY SKILLS ARE

WAR Class , BOOT Class , Core abs Class

BEST RESULTS WITH A MEMBER

การทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าในการออกกำลังกาย

FITNESS PHILOSOPHY

ความสำเร็จต่อให้วางอยู่ตรงหน้า ถ้าไม่ออกแรงไขว่ขว้าก็ไม่ได้มันมาครอบครอง

Try O2 Fitness!