K.Tao

MY SKILLS ARE

RIP, BOOT, Bike, Core Abs

BEST RESULTS WITH A MEMBER

โปรแกรมลดน้ำหนัก การสร้างความแข็งแรงและสร้างกล้ามเนื้อ ให้กับลูกค้าบรรลุตามเป้าหมาย

FITNESS PHILOSOPHY

เคล็ดลับของความสำเร็จ คือการลงมือทำ

Try O2 Fitness!